EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Vai attieksmei pret valsti ir vecuma cenzs?
129900
Foto: irts Ozoli/F64

Ligita Kovtuna    19.09.2023

 

 

 

Viendien mos rint cik tad tiem nevargajiem veciem, kam odien 75, bija 1990. 91. gad, kad tika atjaunota latvijas tiesisk neatkarba? Nu tau vii bija trsdesmitgadnieki! Ne tik zai, ka nesaprastu, kd valst un sabiedrisk iekrt dzvo, un ne tik veci, ka neko vairs nevar iemcties. ajs diens valsts likumdevja lmen sprie un pieem lmumus par to, vai valsts valodu tds veuks vairs var iemcties, vai to no via maz var prast. Varbt tas cenzs jpazemina ldz gadiem 65, un tad ja vien nav  gargs atpalicbas?  Beidziet! Atbilde tau ir skaidra nebija ne vajadzbas, ne iemesla, ne vlans saprast un sazinties ts valsts valod, ku esi nolmis dzvot. Un, skat, laiki var mainties, atkal atnks savjie, un viss nostsies savs viets. Ja nu vl var mint saprast santechnii vai apkopjtantiu, bet valsts valodu savm profesionlajm vajadzbm atbilsto lmen nezina neticami liels skaits krievu skolotju! Uz ko vii bija cerjui?! Kds ir viu IQ, lai strdtu skol, apgaismbas iestd, kas audzina jaunos savai valstij piedergos?

      

2022. gada 8. mart tika pieemti jauni Ministru kabineta noteikumi, kas stjs spk gada janvr, saska ar tiem, Krievijas pilsoiem, kas vlas iegt pastvgo uzturans atauju Latvij, tika noteikta 75 gadu robea, ldz kuai ir jkrto valwts valodas prbaudjums. Tagad sprie parr ts samazinanu ldz 65 gadu vecumam. Te jpiebilst, ka lielkaj da Eiropas Savienbas valstu das vecuma robeas nav. Ja vlies dzvot Eiropas valst un saemt ts piedvts socils garantijas, kauu 99 gadu vecum ir s valsts valoda jzina, das valsts pat augstkaj jeb B1 lmen iepretim Latvij prastajam A2, kas ir viens no zemkajiem. K ststa Latvijas eksamintji, uz valodas prbaudi ierodas autii, kas nespj pat saprast latvieu valod uzdoto jautjumu: K js sauc? Ldzu, nosauciet savu vrdu un uzvrdu!  Turklt eksamincijas komisijs jau nes bezsiri un cilvkndji, ja cilvkam ir veselbas problmas vei, teiksim, mijterapijas procedras, eksmens tiek prcelts, pieeja ir individula. Bet runa tomr ir un paliek par Krievijas pilsoiem, kas kaimizemes pavalstniecbu izvljs apzinti un savtgu apsvrumu vadti. Pats izplattkais Krievij pensijas vecums sievietm iestjas 55 gados. Turklt oti liels procents o Krievijas pavalstnieku vlans savas balsis atdeva par Putinu.

      

Neraugoties uz protestiem, Krievijas pilsou latvieu valodas prasmju prbaudes termi tika pagaints par diviem gadiem. Populrkais attaisnojums skan apmram t nu, lai tie veci un babukas dzvo nost! Vai nu tie dai tkstoi apdrauds latvieu valodas pastvanu?! Dzejniece Inese Zandere, kas alla sprg asi un trpgi, intervij nedrakst IR pasaka ciei:  Vii apdraud pat Lastvijas valstiskumu! Ts veias, kuu tagad daudziem kuvis l, Latvij nav ieradus vakar vai aizvakar. Valodas nezinana liecina, ka vim visu mu bijis vienalga un no piekt stva nospauties, kur tiei vias dzvo. (..) Nerunana un neminana runt latviski ir nostjas pardana. (..) Valodas jautjums vienmr bijis pret Latviju pavrsts ierocis, kas ticis pieldts pirms daudziem, daudziem gadiem.

      

Dzvodami NATO valst, vii gan vl tikai ataujas aut gais saltus Jaungada nakt pc Maskavas laika Bet ms tau zinm, ka tie nav ie septidesmitpiecgadgie veci, - tie vji ir viu atvases. Un tas ir traki.

 

  

Atpaka