EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Patriotisms ir darbbas vrds
130484
Foto: LETA

Sallija Benfelde    14.11.2023

 

 

 

T alpnists un zemessargs Juris Ulmanis sacja Latvijas Televzijas (LTV) urnlistiem pie uguntis mirdzos Rgas pils sienas 11. novemba, Lplu dienas vakar.Patriotisms ir darbbas vrds.  

 

Patriotisms jeb savas zemes, dzimtenes mlestba skas sirds un prtos. Protams, katra Latvijas patriota iespjas un izvles dart atiras. Lieli un mazi darbi, ar attieksme liecina par to, cik svarga katram no mums ir Latvija. Laiku no Lplu dienas, 11. novemba, kad pieminam visus tos, kas cnjuies un nolikui savas galvas par savu Latviju, ldz Latvijas dzimanas dienai Latvijas Republikas proklamanas dienai 18. novembr dvjam par patriotu nedu. Pieminam, atceramies un priecjamies par to, ko esam paveikui. Zemessardz jau dien vairk nek desmit tkstoi cilvku, ar imenes vecki un brni, daudzi jauniei piesaks jaunsardz. Pirmajos divos Valsts aizsardzbas dienesta (VAD) iesaukumos dien tikai brvprtgie un tikai treajam VAD iesaukumam, iespjams, jau vajadzs iedarbint nejaubas principa atlases mechnismu. Un, protams, atbalsts un paldzba Ukrainai ka ar agresoru Krieviju ir ar atbalsts Latvijas neatkarbai un brvbai. Un atbalsts msu neatkarbai ir ar valsts budeta pakpeniska palielinana virs diviem procentiem no iekzemes kopprodukta jeb IKP, lai gan NATO prasba ir divi procenti no IKP. Tam vajadzgs ne tikai poltiu atbalsts, bet ar vltju pozitva attieksme, jo poltii tomr var runt, bet nevar darboties, absolti neievrojot vltju nostju ar kau Ukrain saisttajos jautjumos.  12. novembr publictaj intervij aentrai AP Valsts prezidents Edgars Rinkvis brdinja, ka Eiropas Savienbai un NATO jgatavojas uz ilgu karu Ukrain. Prezidents ar atgdinjis, ka daudzas NATO dalbvalstis, atirb no Latvijas, joprojm nav izpildjuas savas saistbas atvlt aizsardzbai vismaz divus procentus no iekzemes kopprodukta. Rietumiem jturpina apbruot Ukraina, jo ukraiu sakvi Krievija uztvers k zao gaismu agresijai pret citm valstm.

 

Latvija ir viena no tm valstm, kas ukraius atbalsta visvairk. oti daudzi iedzvotji, ar uzmji ziedo Ukrainas atbalstam. Portl ziedot.lv ir atvrti vairkas projekti. Ldz 14. novembrim notiek atbalsta projekts Humn paldzba Ukrainai. Rgas Dome ziedo desmit  pavaldbas uzmuma Rgas satiksme Mercedes-Benz markas sabiedrisk transporta autobusus, kui dosies uz erihivas pilstu Ukrain, nodroinot iedzvotju prvietoans iespjas pc Krievijas okupcijas un uzbrukumiem. Lai autobusi nedotos tuki, Rgas Dome kop ar ziedot.lv aicina rdziniekus piepildt tos ar ziedojumiem, lai paldztu pilstas iedzvotjiem un, lai iekrtotu izgltbas iestu bumbu patvertnes mjgkas. Katrs, ku vlas, var ziedot prtikas preces, brnu preces, higinas, saimniecbas, medicnas preces un vitamnus. Jau saziedotas humns paldzbas preces 8828 eiro vrtb. ziedot.lv no 6. novemba darbojas ar projekts Atbalsts Ukrainas kaavriem, jo  tuvojas gaa un auksta ziema. Jau saziedoti 8029,22 eiro. Portl darbojas vl vairki projekti dadiem atbalsta veidiem Ukrainai. Piemram, pirms paldzbas komplekti Ukrainai, ku saziedoti jau vairk nek 50 tkstoi eiro. Ieraksts portl vsta: Pilngi jebku var paldzt dziedt aktus ievainojumus tiem, kas jau otro gadu dzvo ar apziu, ka katra diena var bt pdj. Nedrkstam aizmirst, ka alkatgais Austrumu kaimi nekad nav bijis vienaldzgs ar pret Baltijas valstm, tpc, japzins, ka Ukrainas kaaspks sarg ne tikai savas valsts brvbu, bet ar msu drobu. Tpc aicinm Latvijas iedzvotjus ziedot dzvbu glbanas komplektu iegdei, ko Bruotava nogds kaa plostaj valst. Biedrbas brvprtgie ar ukraiu kaavriem tikuies jau daudzkrt un zina, ka Ukrainas tauta un kaaspks novrt un pateicas par katru Latvijas iedzvotja ziedoto eiro.  s paldzbas iniciators ir latvietis Ingus Ostrovskis, vi uz Ukrainu jau aizvedis 200 paldzbas komplektus jeb aptiecias. Drz Ingus atkal dosies uz fronti, lai nogdtu saziedoto. Bet Lplu dien vi aizdedza sveci ar par savu cea biedru Vitliju Smirnovu pirmo kaavru, ku zaudja savu dzvbu ogad, cnoties par Ukrainas un msu visu brvbu. Dievs,  svt Latviju! Lai sarg msu dzimteni. ogad smagi... Visi zina par Vitliju Smirnovu. Es ar viu tikos gan Ukrain, gan atvedu viu uz prtraukumu. Un tad braucm atpaka kop uz Ukrainu, ststja Ingus. Vi teic, ka  daudzviet Ukrain kaps pie kapa, tikai zili dzeltenie karogi mmi plvo vj. Ukraiu zaudjumi c par savu brvbu ir lieli un braucot ar paldzbas busiiem, Ingus sapratis, cik oti front trkst aptieciu. Un es tiekos ar kaa mediiem, biju Limnas front. J, tas ir nepiecieams, ststja Ingus LTV. Td  tagad Ingus velta visu savu laiku projekt Bruotava.lv ieprk, komplekt un ved uz fronti aptiecias. Protams, katrs ziedojums, ar tikai dai lati, ir svargs. Aktv kara laik mzii ne reizi vien ir rkojui labdarbas koncertus, rokdarbnieces ada zees, cimdus, un daudzi noada kaut daus prus zeu, aiznes uz ziedojumu vietu kaut paciu makaronu vai bundiu konservu.

 

Un patriotisms ir ar bt gudriem, zint savas valsts tapanu un to, kas tas bija asinm slacts ce. Jbt zinoiem un jsaprot, k darbojas valsts, ko t var izdart un kas ir tikai msu pau roks. Ms, latviei, dzvojam daudzviet pasaul, un katram no mums ir pilsoa balss un tiesbas teikt savu vrdu.  Krievija no autoritras valsts tagad prtop totlitr valst un ka Maskavas propaganda obrd ir vl briesmgka nek Aukst kara laik, uzsvra Valsts prezidents mintaj intervij. Un Krievija ir bs msu kaimi, td jprot ne tikai dzirdt, bet ar domt un saprast. Un patriotisms ir ar savas valodas, kultras un tradiciju zinana un izpratne. Vienmr Latvij runt latvieu valod miergi, ar pacieu, ik dienu, visur. Mlt savu Latviju. Socilajos tklos patriotu ned tika publicts dzejolis, atcersimies to ne tikai patriotu ned:

 

Es dvseli ceu,

Tev pret veu,

Caur sniega piku,

Caur rupjmaizes riku.

Es dvseli savu

ai zem ceu,

Caur laukiem baltiem,

Caur ozoliem staltiem.

Un dvsele ceas

Tik skaisti un snieg,

T klusi k svtki

Pr dzimteni snieg.

Elna Kubulia - Vilne

 


 

Atpaka