EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS
Liel darvas karote
129834
Source: Ken Mrk/ERR

Sallija Benfelde    12.09.2023

 

 

 

Nereti, runjot par Igauniju un ts sasniegumiem, Latvij biei izskan skumja nola, sakot, ka igaui gan prot visu dart labk nek latviei, un ekonomikas attstb, tpat ar citos jautjumos ir ms apsteigui. Ar valsts valoda igauu tur nekad, ar okupcijas laik, nav bijusi pabrna lom. Latviei jau toreiz bija labi iegaumjui, ka Igaunij krievu valod nav vrts neko jautt, jo gandrz nekad vai nu vispr nesaems atbildi, vai t bs pavisam aplama. Ar Igaunijas cei vienmr tiek slavti, un lielais jautjums ldz im ir bijis, k viiem izdodas tik labas kvalittes cei, ja Eiropas fondu finansjumu saem ar Latvija, bet ceu kvalitte biei ir bdga?! Tie, kui bijui ekskursijs uz Igauniju, apgalvo, ka pilstas, it pai Tallina, ir stas msdienu Eiropas pilstas labkaj nozm. Tiesa gan, tie, kui Igaunij mcs vai strdt, reizm teic, ka igaui, savukrt, mdzot teikt, ka Latvij gan neesot tdu problmu k pie viiem.

 

Nesen kop ar draugiem nolmm doties ekskursij uz Prnavu, pilstu Igaunijas dienvidos pie Baltijas jras. Prnava ir krortpilsta kop 1838. gada. Igaui par savu pilstu saka, ka ai viduslaiku pilstai piemt vieglprtga un romantiska dzirksts. 2020. gada  ruden Prnava tika atzta par Baltijas jras valstu ilgtspjgko galamri. 

 

Ce uz Prnavu prliecinjmies, ka ststi par labajiem ceiem Igaunij ir patiesi. Prnav dienas laik paspjm izstaigt vecpilstu un bijm patkami prsteigti par gaumgi un kvalitatvi atjaunotajm koka km. Braucot r no pilstas, ce veda cauri kvartliem ar vienstva un divstvu koka km, kuas ar gandrz visas bija atjaunotas un sakoptas. Protams, kafejnc, pusdienas pastinjm angu valod. Ar ceu, k vistrk aiziet ldz vecajai pilstas daai, vaicjm angu valod un visur sastapm laipnu un saprotou attieksmi. Ar vrdu sakot, braucot prom no s pilstas nolmm, ka ir vrts atgriezties Igaunij nkamaj vasar apmeklt vl kdu kaimiu zemes pilstu.

 

Td jo okjoks ir ar Igaunijas premjeri Kaju Kallasu saisttais skandals, kas uzvirmoja augusta izska. Ldz im Kallasa bija oti populra ne tikai Igaunij, par viu runja k par jauns paaudzes Reformu partiju prstvoo poltii. Igaunijas sabiedriskais medijs ERR pazioja, ka Igaunijas premjerministres Kajas Kallasas vram Arvo Hallikam daji piederoais loistikas uzmums Stark Logistics turpina darbbu Krievij. Kop Krievijas pilna mroga iebrukuma Ukrain uzmums tur nopelnjis vairk par miljonu eiro. K zinms, Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa iepriek asi kritizjusi uzmumus, kas turpina sadarboties ar Krieviju. Sarun ar igauu sabiedrisko mediju ERR Kallasa nordja, ka vias vram Arvo Hallikam daji piederoais uzmums neveic darjumus ar Krievijas klientiem un ka  via ir prliecinta, ka vram piederoie uzmumi nerkojas amorli, tau skkus komentrus via atteics sniegt. Vlk uzmuma Stark Logistics izpilddirektors plasazias ldzekiem nostt rakstisk komentr pazioja, ka uzmums ogad septembr prtrauks prvadjumus uz Krieviju.  Savukrt laikraksts  zioja, ka Stark Logistics iemumi no darbbas Krievij 2022. gad sasniedza 1,1 miljonu eiro, bet ogad gandrz 475 000 eiro. Uzmums medijiem vairkkrt nordjis, ka runa esot bijusi vien par daiem stjumiem no Krievijas, paldzot tur esoajam Igaunijas uzmumam Metaprint slgt raotni. Metaprint Krievijas partneuzmuma jaunkais gada prskats gan nerada iespaidu, ka uzmums btu plnojis darbbu slgt. Tiei otrdi to bija plnots paplaint, vstja laikraksts. Pretrunas uzmuma sactaj un Kallasas apgalvojums, ka vispr via par vra biznesu neko nezina, jo vii mjs par to nerunjot, izraisja asu reakciju. Parlamenta opozcij esos Centra partijas frakcijas rkrtas sanksm tika nolemts skt sarunas ar citm partijm par neuzticbas izteikanu Kallasai. Partijas ieskat skandls izraisjis valdbas krizi un btiski kaitjis valsts reputcijai, bet  opozcij esos partijas Tvzeme lderis Urmass Reinsalu pazioja, ka Kallasai vajadztu atkpties nekavjoties. Savukrt Igaunijas premjrministre Kaja Kallasa publiski atvainojusies par to, ka vias vram daji piederoais uzmums turpinja darbu Krievij ar pc ts pilna mroga iebrukuma Ukrain. Via ar pavstja, ka demisiont negrass. Kallasas vrs sev piederos uzmuma daas jau ir prdevis. Reformu partijas valde sav sd atbalstja premjres atraanu amat. Turklt Kallasa  teica, ka oruden, kad beigsies vias pilnvaru termi Reformu partijas prieksdtjas amat, via plno uz o amatu kandidt atkrtoti.

 

Tikmr Igaunij pagjuaj ned veiktaj aptauj vairk nek divas tredaas respondentu nordja, ka premjerministrei Kajai Kallasai vajadztu atkpties no amata, turklt di domjoo pilsou skaits ar katru nedu aug, vstja Igaunijas sabiedrisko mediju portls ERR, atsaucoties uz ptjumu kompnijas Norstat jaunks aptaujas rezulttiem. 

 

Neapaubmi, skandals ar Igaunijas premjeri met nopietnu nu uz valsts reputciju un liek vaict, k poltie, kua atbalsta Ukrainu ts c par savu brvbu un neatkarbu un kura nosoda uzmjus, kui turpina sadarboties ar Krieviju, ar tad, ja ie Krievijas uzmumi nav sankcionto sarakst, var attaisnot sava vra uzmuma darbbu? Tas, ka vrs savas uzmuma daas tagad jau prdevis, drzk liek domt, ka uz to pamudinja skandals, nevis principila nostja. Protams, par premjres aplikanu vai nepalikanu amat lems Igaunijas poltii un nkamajs vlans to dars ar iedzvotji, tomr notiekoais liek domt par to, cik patiesi reizm ir poltii un cik sta ir viu morle? Un, protams, tos paus jautjumus biei pelnjui ar Latvijas poltii, kui nereti skaisti un pareizi run, kritiz citus, bet pai rkojas pc pavisam citiem kritrijiem. Un nav t, ka vltji nekad neko neredz un nesaprot. 


 

Atpaka