EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
29. martā – visā pasaulē Zemes stunda
43727

VALIJA BERKINA    25.03.2014


29. martā plkst 20 - 21.30 (pēc vietējā laika) visā pasaulē notiks Pasaules Dabas fonda (WWF) rīkotā akcija „Zemes stunda”, kuŗas laikā ikviens ir aicināts uz 60 minūtēm (1 stundu) izslēgt elektriskās spuldzes un iedegt svecītes, lai parādītu savu apņemšanos rīkoties vi­dei draudzīgi  ikdienā, kā arī lai vals­tu vadītājiem un polītiķiem demonstrētu savu nostāju par  globālu un tālredzīgu lēmumu pieņemšanu, par nepiecieša­mī­bu  pēc stingras klimata polīti­kas un vides ilgtspējas.  Lai arī katram cilvēkam liktu padomāt par ikdienas rīcību vides sagla­bāšanā.

20.30 – 21.30

Akcija „Zemes stunda” ir lie­lā­kais globālais balsojums par pla­­nētas Zeme nākotni, kuŗš aiz­sā­kās 2007. gadā Sidnejā pēc Pa­­­saules Dabas fonda Austrālijas nodaļas, apkārtējās vides aktī­­vis­tu grupas un laikraksta Syd­ney Morning Herald iniciātīvas. Uz viņu aicinājumu atsaucās 2,2 miljoni cilvēku, kas uz 60 minū­­tēm izslēdza apgaismojumu sa­vos mājokļos, lai pievērstu uz­­ma­nī­-bu klimata globālajai sasil­šanai. Šajā vienā stundā Sidnejas elek­troenerģijas patēriņu samazināja 2,1 — 10,2% robežās. Uz nākamo - 2008. gada akciju atsaucās jau vai­rāk nekā 50 miljoni cilvēku vi­­­sā pasaulē.

 

2009. gadā Zemes stunda vienoja simtiem miljonu cilvēku vairāk nekā 3900 pilsētās 88 valstīs. Tādējādi akcijas at­- ­­­bal­stītāju skaits ar katru gadu  pa­­lie­linās, aptveŗot visus pasaules kon­tinentus.
„Zemes stunda” ir lielākā klimata temai jebkad veltītā akcija. Tās laikā miljoniem cilvēku pa­­­saulē vienojas, izslēdzot apgaismojumu, lai pieprasītu izlēmīgu rīcību klimata problēmu risinā­šanā. Vēl vairāk - katru gadu tieši “Zemes stundas” laikā rodas jau­ni izaicinājumi un jauna apņē­mība, kā tos īstenot.

 

Akcijas laikā ārējo apgaismojumu izslēdz ne tikai mājokļos, bet arī populārākajos pasaules tūrisma objektos – Sidnejas operai Austrālijā, Lielajām pirami­dām Ēģiptē, Eifeļa tornim Parīzē, Kristus Pestītāja statujai Brazī­lijā, Niagaras ūdenskritumam ASV un Kanadā, Brīvības piemi­neklim Rīgā un pilīm Latvijā, kā arī citviet.

 

29. martā pulksten 20.30, kad visa pasaule jau astoto pavasari ieslīgs „Zemes stundas” mierā, Lat­vijas Universitātes (LU) jauk­­tais koris Juventus, Valsts ka­­­­mer­orķestris Sinfonietta Rīga un Pasaules Dabas fonds aicina uz „Pavasaŗa nakts koncertu” LU Lielajā aulā. Mūzikas radīša­­nā vienosies koŗa diriģenti Mār­cis Imants un Rūdolfs Krēsliņš, kā arī vecmeistari – Juris Kļaviņš, Jānis Lindenbergs un Jānis Zirnis. Juventus pirms trīs gadiem aiz­­sāka šo jauno tradiciju – „Pavasa­ŗa nakts koncertu”, kas ir kļuvis par katras koŗa sezonas būtiskā­ko un emocionālāko atskaites punktu. Garīgās mūzikas program­ma, miers un īpaša gaisotne gan klausītājiem, gan arī mūziķiem ir ikviena „Pavasaŗa nakts koncerta” būtiskākie elementi. Iepriekšējos gados koncerts notika dievnamos liegā sveču gaismā.

 

Sadarbī­bā ar Pasaules Dabas fondu koris arī šogad aicina koncerta apmek­lētājus atsaukties uz Zemes stundas aicinājumu – uz mirkli apstā­ties, rast mieru un būt saskaņā ar pasauli
Visilgāk Latvijā – jau sesto gadu – akciju „Zemes stunda” atbalsta Jel­gavas pilsēta. Ikreiz uz 60 minū­tēm tiek  izslēgts ārējais ap­­gaismojums Latvijas Lauksaim­niecības universitātes mājvietai Jelgavas pilij, Sv.Trīsvienības baz­­nīcas tornim, samazināta apgaismojuma intensitāte mūzejos, abām gājēju promenādēm Liel­­upes labajā krastā un Driksas krastmalā. Šogad tiks izslēgts ap­­­gaismojums pie Mītavas tilta, Sv.Annas baznīcai, Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālei, Sv. Simeona un Annas pareizticīgo katedrālei, Sv. Jāņa baznīcai un Vissvētās Dievmātes aizmigša­nas pareizticīgo baznīcai. Katra pilsēta Latvijā, tāpat kā citviet pa­­­saulē, cenšas Zemes stundā ie­­spēju robežās taupīt elektro­ener­ģiju.

 

Pasaules Dabas fonds aicina „Zemes stundā” izslēgt elektrību apgaismotās pilīs, villās, namos, veikalu, darījumu un pakalpo­jumu centru izkārtnēs. Birojos neatstāt datorus un citas elektro­ierīces gaidīšanas režīmā, jo tās patērē līdz pat 25% darbībā ie­­slēgta aparāta enerģijas. Samazi­nāt vai pavisam izslēgt apgais­mojumu dzīvojamajā zonā, ne­­lietot elektroierīces un televīzoru.

 

Līdzīgi kā Jaunais gads, „Ze­­­mes stunda” 29. martā no pulksten 20.30 līdz 21.30 virzīsies  no vienas laika zonas uz nāka­mo, un visu piecu pasaules kontinentu tautas vienosies kopē­jā akcijā par savām mājām - planētu Zeme.


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA