EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

RIETUMEIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS,

iznāk otrdienās 48 reizes gadā


Redaktore: Ligita Kovtuna

Brīvā Latvija redakcija: 

Ģertrūdes iela 27, Rīga, LV-1011 

(Darba laiks P.,O: 9-17, Pk.: 9-13)

Tālr. (redakcijā)  +371 67326761, +371 29439423, 

e-pasts: redakcija@brivalatvija.lvAbonementa maksa:

Brīvās Latvijas digitālo ver­siju 

varat pasūtināt tāpat kā līdz šim.

• par 12 mēn. (48 nr.)  EUR 55  (550 SEK)

• par 6 mēn. EUR 30  (300 SEK)

• 1 nedēļu EUR 2  (20 SEK)


To varat izdarīt caur Brīvās Latvijas mājas­lapu: http://www.brivalatvija.lv/abone-interneta

Izdrukājot iespējama krāsaina versija.


Tiem  Brīvās Latvijas lasītā­jiem, kuŗi tomēr vēlas lasīt avī­zi drukātā ver­sijā, piedāvājam pa­­­­­sūtināt Amerikas latviešu avīzi Laiks – tie paši 48 numuri gadā, 20 lappuses, to skaitā 8 lpp. tās pašas, kas kopš 2001. gada bijušas ko­­pīgas abām avīzēm.

Iespēja saņemt Laiku  pa gaisa pastu no ASV. 

• par 6 mēn. – EUR 186

• pa parasto pastu no Latvijas – 6 mēn. EUR 86

Dāvanā Laika Mākslas kalendārs 2021!


Samaksa: naudu ieskaitot SIA VESTA-LK kontā: 

AS SEB banka, kods UNLALV2X, nr.: LV80UNLA0050016243516, ar piezīmi BL un norādot vārdu, uzvārdu un adresi.

Latviešu organizāciju un privātie slu­dinājumi maksā EUR 6,- par 10 mm augstu vienslejīgā pla­tu­mā aiz­ņemtu telpu. Sēru slu­dinājumi (10,6 cm x 7 cm) EUR 60,- 


Komerciālie sludinājumi EUR 12 par 1 slejas cm. Atlaides atkārtotām reklāmām.


Ar autora vārdu, iniciāļiem vai seg­vārdu pa­­rak­­stītos rakstos izteiktās do­­mas nav katrā zi­­ņā arī redakcijas do­­mas. Par līdz­strādnieku honorāriem nepieciešama ie­­priekšēja vieno­šanās. Par publi­kācijās mi­­­nēto faktu precī­zitāti atbild autors.

Lūdzam ziedojumus iemak­sāt: Biedrības Laiks-BL kontā – SEB Banka, nr.:LV60UNLA00­50018705154 

Apmaksa veicama ar drošu maksāšanas sistēmu

Redaktore: Ligita Kovtuna
Brīvā Latvija redakcija – Ģertrūdes iela 27, Rīga, LV - 1011
Tālr. +371 67326761,
       +371 29439423,
Tālrakstis: +371 67326784.
e-pasts: redakcija@brivalatvija.lv


Jūsu vārds:
Jūsu Uzvārds:
Jūsu Epasts:
Esošais avizes kods (nav obligāti):
Jūsu Adrese:
Jūsu Pasta indekss:
Valsts:

Drošības jautājums:
Cik ir 2+2?